Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по психологии
Курсовые работы по психологии
Рефераты, контрольные по психологии
Ответы к экзамену, шпаргалки по психологии
Отчет по практике
Часть дипломной работы
Часть курсовой работы
 

Теми
[ ] 01.Сентября.2014, 13:26

Тема:    Теми    

контрольна    

Дисципліна:    Психологія праці    

Обсяг:    76    сторінок.    

№ роботи:    23018    

ЗМІСТ

Тема 1 6
1. Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору 6
2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб’єкт праці як складна єдність когнітивних, мотиваційних і операційних складових? 7
3. 3 якою теорією пов’язані перші наукові дослідження в галузі психології праці? 8
4. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора 8
5. Назвіть періоди та етапи становлення психології праці як галузі науки 9
Тема 2 11
1. Дайте характеристику предмету психології праці як науки 11
2. Які завдання вирішувала психологія праці на різних етапах соціокультурного розвитку нашої країни? 12
3. Які принципи психології праці вам відомі? 12
4. Який існує зв’язок між принципами, підходами і методами психології праці? 13
5. Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається в ході історичного розвитку психології праці 14
Тема 3 15
1. Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці 15
2. Якими критеріями визначаються зв’язки психології праці з непсихологічними конкретними науками? Надайте характеристику 17
3. Чи існує зв’язок психології праці з іншими психологічними науками? Відповідь обґрунтуйте та наведіть приклади 18
4. Чи згідні ви з твердженням, що різноманітність психічного життя суб’єкта праці можна звести до трьох груп психічних явищ 19
5. Чи правдиві такі судження: «праця не завжди професійна діяльність, а професійна діяльність не завжди є працею ...»? Наведіть приклад, коли ці судження мають сенс 20
Тема 4. 21
1. Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував трудовий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади? 21
2. Яким загальним вимогам повинні відповідати методи психологи праці? 21
3. Назвіть основні методи психології праці, чому вони так називаються? 23
4. Які класифікації методів у психології праці вам відомі? Наведіть характеристику однієї з них 24
5. Які методи було застосовано у Хотторнських експериментах? Який їх результат? 24
Тема 5. 26
1. Чим зумовлена ефективність ергатичної системи? 26
2. Що характеризує працю як специфічну форму людської активності? 27
3. Які основні компоненти трудової діяльності працівника? 28
4. Як забезпечується контроль за процесом виконання трудової діяльності? Якою є послідовність етапів формування трудових навичок? 28
5. Що є показником досконалості трудових навичок? Що означає для людини процес оволодіння трудовою діяльністю? 30
Тема 6. 31
1. Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова 31
2. Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим 33
3. Які психічні регулятори праці вам відомі? Наведіть їх характеристику 34
4. Поняття «професія» може бути представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх 34
5. У чому полягають вимоги до кваліфікаційної характеристики спеціаліста? 35
Тема 7 35
1. Які аспекти професіогенезу вам відомі? Загальна закономірність професіогенезу полягає в тому, що 35
2. Яка мета вашого індивідуального професійного розвитку? 36
3. Які особливості повинен мати сучасний фахівець щоб відбутися в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте свою відповідь 37
4. За яких умов формується професійна ідентичність? В чому специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної ідентичності? 38
5. Які відомі вам рівні професіоналізації? Наведіть характеристику одного з них 38
Тема 8. 39
1. Термін професійна орієнтація в психології використовується у двох значеннях. Дайте їх розгорнуту характеристику. Чим відрізняються поняття орієнтування в професії та професійна орієнтація? 39
2. Назвіть відомі вам методи професійної консультації 40
3. У системі професійної орієнтації одними з складових є професійний відбір та професійний добір. Що між ними спільного? Чим вони відрізняються? 41
4. Назвіть відомі вам концепції розвитку суб’єкта професійної діяльності протягом всього життя? 41
5. Однією з сучасних умов професійної успішності є неперервність професійної освіти. Яким чином це може відбитися на системі профорієнтації населення? 43
Тема 9 44
1. Що означає поняття «мотив»? 44
2. Дайте визначення поняття «мотивація» 44
3. За якими зовнішніми виявами працівника можна судити про рівень його професійного розвитку та кваліфікаційну підготовку? 44
4. Американський психолог Маслоу розробив ієрархічну теорію потреб. Назвіть основні потреби особистості та розкрийте їх взаємозв’язок 45
5. Назвіть відомі Вам методи дослідження мотивів? 46
Тема 10. 47
1. При співвіднесенні типів та рівнів самовизначення можуть простежуватися парадоксальні ситуації, коли особа, яка самовизначається за «особистісним» типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою особистістю. Наведіть приклад, коли так буває 47
2. Які типи значущого відношення до професії вам відомі? Який тип наявний у вас? 48
3. Дайте змістовну характеристику системи професійної орієнтації 48
4. Назвіть сучасні психологічні проблеми професійної адаптації 50
5. Наведіть приклади трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. Відповідь обґрунтуйте 50
Тема 11. 51
1. Чи може у працівника з адекватної самооцінкою виникнути стан психологічної кризи? 51
2. Чи правильним є твердження про те, що «для підлітків, які стоять на порозі самостійного життя часто більш важливими виявляються високі типи самовизначення (життєвий, особистісний і т. ін.) при поки що несформованих рівнях самореалізації за цими «типами» 52
3. Яке з суджень найбільш відповідає сучасним вимогам: «...освіта на все життя»; « ... освіта впродовж життя ...». Обґрунтуйте свою відповідь 53
4. Які чинники зумовлюють становлення професіонала? 54
5. Охарактеризуйте методи оцінки професійної спрямованості та пізнавальних інтересів оптанта 55
Тема 12. 56
1. Назвіть основні ознаки суб’єкта праці 56
2. Як співвідносяться поняття «індивід», «суб’єкт праці» та індивідуальність 57
3. Що є фундаментальним рушієм людської активності 58
4. Що таке спрямованість особистості? 59
5. Як пов’язані між собою самооцінка працівника та рівень домагань 60
Тема 13. 61
1. Чим вимірюється продуктивність праці? 61
2. Розкрийте зв’язок понять «продуктивність» та «працездатність» трудової діяльності 61
3. Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяльності? 63
4. Завершіть речення: «Готовність до трудової діяльності це» 63
5. Відомо, що функціональні стани організму особи змінюються протягом доби, тижня і т. ін. Одним із станів є психічна втома. Які види втоми вам відомі? За яких умов вони виникають? 64
Тема 14. 65
1. Розкрийте сутність понять «професіограма» та «професіокарта» трудової діяльності 65
2. Завершіть речення: «Професіоналізм це ...». Дайте порівняльну характеристику понять «майстерність» та «про фесіоналізм» 66
3. Як ви розумієте поняття «професійне акме»? Завдяки яким чинникам його можливо досягти? 67
4. Розкрийте зміст концепції стилів професійної діяльності за Толочек В.О 68
5. Складіть психограму фахівця вашої професійної діяльності 69
Тема 15. 71
1. Чи може офіційна зміна статусу члена групи вплинути на його неофіційний статус? Чи може особистість здобути в колективі статус, що не відповідає критеріям реальної цінності як члена групи? 71
2. Чим зумовлена внутрішньо-групова диференціація групи? 73
3. Які психологічні чинники формують референтну групу особистості? Чи завжди референтна група є для особистості взірцем позитивних еталонів поведінки, особистісних якостей? 73
4. Спілкуючись між собою, співрозмовники іноді не можуть знайти спільної думки. Визначте ймовірні причини, які можуть ускладнювати процес взаєморозуміння 74
5. Чи завжди конформізм характеризується неузгодженістю реальної поведінки особистості та її внутрішньої позиції? 76

Рік надходження роботи:    2014

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 470 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования