Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по психологии
Курсовые работы по психологии
Рефераты, контрольные по психологии
Ответы к экзамену, шпаргалки по психологии
Отчет по практике
Часть дипломной работы
Часть курсовой работы
 

Питання до іспиту 50 білетів
[ ] 02.Августа.2013, 16:00
Тема: Питання до іспиту  
Дисципліна: Психологія  
Обсяг: 140 сторінок.
№ роботи: 18642
"ЗМІСТ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 10
Діагностика інтелектуальних здібностей в сучасній психології 10
Розкрийте смисл і практичне значення принципу нероздільності суб’єкту та дії при аналізі діяльності оператора технічної системи та проаналізуйте чинники та наслідки можливої десинхронізації фізичного руху і суб’єктивного відчуття часу в діяльності оператора 10
Основні концепції новітніх психотерапевтичних практик 11
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 12
Психодіагностика конституційних диспозицій 12
Проаналізуйте психологічні особливості та основні чинники прийняття оптимальних рішень в діяльності операторів технічних систем 12
Категорії психологічної науки. Основні підходи до їх виділення 13
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 14
Характер. Місце характеру в структурі індивідуальності. Структурні особливості характеру 14
Дайте тлумачення поняттю "надійність оператора технічної системи”, наведіть важливі психофізіологічні та психологічні фактори надійності оператора та проаналізуйте її співвідношення з поняттям „ефективність оператора” 15
Гештальттерапія і її зв’язок з іншими психотерапевтичними напрямами 16
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 16
Надійність та валідність психологічних тестів 16
Проаналізуйте інженерно-психологічні підходи до подолання апаратурних, оперативних, часових, емоційних, режимних та середовищних труднощів діяльності оператора технічної системи 17
Концептуальні положення транзактного аналізу: теорії Я-станів, комунікативних взаємодій, ігор, сценаріїв 19
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 20
Класифікація психодіагностичних методик 20
Проаналізуйте специфічні ризики помилок людини та їх фактори, виходячи зі зв’язків суб’єкта з усіма елементами ергатичної системи, спираючись на її поширену в авіації модель, відому під абревіатурою SHEL 21
Групова психотерапія: основні положення та особливості 21
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 22
Предмет і задачі психодіагностики 22
Проаналізуйте співвідношення понять „інформаційна модель” та „перцептивний світ” (за Ю.К.Стрєлковим) 23
Біхевіоріальна психотерапія: основні напрямки, парадигми, методи 23
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 24
Проблема інтеграції міждисциплінарних досліджень та застосування системного підходу при вивченні індивідуальної своєрідності особистості 24
Проаналізуйте психологічну структуру діяльності оператора технічної системи та класифікуйте можливі оперативні помилки відповідно до змісту її елементів 25
Структура психології як система наукових понять (факти, закони, теорії, методи, категорії, принципи, методологічні проблеми) 26
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 28
Етнічні детермінанти варіативності структур інтегральної індивідуальності. Формування соціальних норм і стереотипів під впливом мовних, релігійних та політичних особливостей 28
Розробіть програму дослідження для проведення психологічного аналізу діяльності авіадиспетчера 29
Розуміння неврозу у різних психотерапевтичних школах 29
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 30
Розвиток індивідуальності під впливом мікросоціуму: залежність змістовного рівня індивідуальності від динаміки соціальних ролей і статусу 30
Розробіть програму психологічної профілактики професійних деструкцій робітників професій "людина-знак” 31
Основні парадигми та техніки класичного психоаналізу 32
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 33
Вплив ”внутрішньої” детермінації на розвиток індивідуальності: взаємозв’язок індивідуально-психологічних особливостей і мотиваційно-вольової сфери особистості 33
Розробіть програму психологічної профілактики професійних деструкцій робітників професій "людина-людина” 34
Засади успішної професійної діяльності психотерапевта 34
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 35
Характер. Місце характеру в структурі індивідуальності. Структурні особливості характеру 35
Розробіть програму психологічної профілактики професійних деструкцій робітників професій "людина-техніка” 36
Психологія хворих з дефектами тіла, органів чуттів 36
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 38
Спрямованість особистості. Типи загальної емоційної спрямованості 38
Складіть план особистісного та професійного розвитку працівників, які представляють професію "людина – техніка” 39
Психологія хворої дитини. Психологія дітей хворих на дитячий церебральний параліч та олігофренію 39
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 41
Здібності в структурі індивідуальності, принципи їх комплексного вивчення. Морфо-функціональний та особистісно-діяльнісний підходи до визначення природи здібностей 41
Розробити систему добору персоналу рекрутингової компанії, яка спеціалізується на пошуку управлінців вищої, середньої та нижчої ланок 41
Психологія хворих з психічними розладами (епілепсія, шизофренія, алкоголізм, наркоманія 42
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 43
Когнітивні стилі діяльності. Врахування особливостей перебігу психічних процесів у навчальній діяльності 43
Уявіть, що ви працюєте психологом і Вам потрібно відібрати із 12 претендентів одного на посаду авіадиспетчера. На яку інформацію ви би спирались при такому виборі і як би побудували інтерв’ю з претендентами? 44
Клінічна психологія у акушерстві та гінекології 45
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 46
Поняття «індивідуальний стиль діяльності». Вплив нейродинамічних та психодинамічних особливостей на формування індивідуального стилю діяльності 46
Побудуйте програму складання професіограми та психограми льотчика 47
Клінічна психологія у хірургії та онкології. Психічні порушення після операції. Психологія онкологічних хворих. Канцерофобія 47
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16 49
Роль темпераменту у психічному розвитку: темперамент і адаптивні можливості індивіда. Стилі поведінки, обумовлені типом ВНД. Можливості розвитку компенсаторних механізмів, що підвищують та прискорюють процес адаптації 49
Побудуйте програму складання професіограми та психограми авіадиспетчера 50
Клінічна психологія у клініці внутрішніх хвороб (кардіології, пульмонології, гастроентерології, клініці інфекційних хвороб, неврології, ендокринології) 51
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 52
Залежність темпераментальних показників від особливостей нейродинамічного рівня. Структура темпераменту 52
Розробіть варіанти оптимальної тактики поведінки та діяльності психолога у різних умовах праці 53
Загальні особливості психіки хворих соматичними захворюваннями 54
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 54
Проекція параметрів основних властивостей нервової системи на динамічні характеристики психічної діяльності 54
Виділіть та опишіть особливі та екстремальні умови діяльності психолога у системі "людина-техніка” 55
Порівняльна характеристика вітчизняної класифікації психічних розладів з МКХ-10 та DSM-IV 56
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19 57
Міжпівкульова асиметрія і її вплив на особливості перебігу психічної діяльності. Профілі асиметрії 57
Основні етапи розвитку психіки та поведінки тварин 58
Проблема норми та патології у клінічній психології. Поняття норма, патологія, здоров’я, хвороба 59
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20 60
Біохімічний рівень регуляції поведінки та його вплив на прояви індивідуальності: розбіжності біохімічного статусу індивіда, його гормонального профілю 60
Складіть перелік службових обов’язків психолога, який працює у складі групи, відділу (роботи з персоналом, розвитку персоналу, відділу кадрів, СПФД тощо) 60
Особливості сімейного консультування. 61
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21 62
Поняття про структуру особистості та рівні регуляції поведінки людини. Прикладні аспекти та перспективи розвитку теорії інтегральної індивідуальності. 62
Складіть перелік службових обов’язків психолога аеропорту 63
Психологічні типи лікарів та медичних сестер. Професійна деформація особистості медичних працівників. Емоційне вигоряння медиків 63
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22 64
Характеристика різних підходів щодо причин виникнення індивідуальних відмінностей. Проблема співвідношення біологічного і соціального в процесі становлення особистості 64
Опишіть складові психологічного супроводу діяльності авіадиспетчерів 65
Психологічна реакція особистості на інформацію про хворобу та стилі подолання хвороби. Типи реагування особистості на хворобу 66
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23 67
Способи і механізми регуляції та саморегуляції психічних станів 67
Проаналізуйте взаємозв’язки концептуальної моделі, оперативного образу та образу-мети в структурі психічного образу оператора технічної системи 68
Поняття внутрішньої картини хвороби. Типи ВКХ. Фактори, що впливають на ВКХ: економічні чинники, досвід, стать, вік, професія, темперамент, характер, особистість 69
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 70
Вплив емоцій на рівень активації та роботу внутрішніх органів 70
В чому полягає психографічний підхід до сегментації споживачів? Наведіть приклади психографічної сегментації та охарактеризуйте окремі сегменти за психологічними особливостями (це можна зробити на прикладі сегментації VALS) 70
Клінічне інтерв’ю, як метод клінічної психології. Його функції, принципи, структура 71
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25 72
Психічна діяльність під час сну 72
Основні дисгармонії подружнього життя 72
Розкрийте поняття психологічного супроводу професійної діяльності та проаналізуйте його структуру 73
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26 74
Характеристика стану активації. Рівень активації та працездатність 74
Вплив батьківської родини на психологічний розвиток 75
Покажіть основні елементи процесу управління трудовими ресурсами та розкрийте важливі психологічні аспекти їх реалізації 75
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27 76
Функціональні стани організму. Фактори, що впливають на функціональний стан людини 76
Сімейна психотерапія: особливості застосування, завдання, етапи 77
Розкрийте зміст поняття „соціокультура організації”, наведіть ознаки її гармонійності та цілісності та проаналізуйте принципові відмінності поширених типів організаційних соціокультур (для цього можна скористатися типологією організаційних соціокультур К.Камерона та Р.Куінна) 78
Організаційна культура як регулятор поведінки 79
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28 79
Види порушень у функціонуванні родинного простору 79
Проаналізуйте психологічні особливості різних форм влади та їх реалізації в управлінській діяльності 80
Умови підтримання психофізіологічного комфорту під час діяльності. Феномен психофізіологічної "ціни” діяльності 81
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29 81
Властивості нервової системи як основа індивідуальних відмінностей. Загальні та парціальні властивості нервової системи 81
Динаміка життєвих циклів сім’ї 82
Розкрийте зміст поняття „стиль управлінської діяльності” та проаналізуйте психологічні особливості реалізації різних стилів управління (наприклад, за типологією Р.Блейка та Дж.Мутон) 82
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30 84
Вроджені та набуті форми поведінки людини 84
Види родинних укладів: особливості їх прояву 85
Проаналізуйте особливості виникнення, проявів, а також методів дослідження та корекції різноманітних соціально-психологічних явищ у виробничих колективах та управлінських командах 86
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 31 86
Розкрийте зміст поняття ділових компетенцій працівника з позицій психології та наведіть приклади технологій їх оцінки у системі управління досягненнями персоналу 86
Влив ментального, релігійного, культурного фактору на розбудову родинних стосунків 87
Психофізіологічні основи психомоторної діяльності 88
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 32 89
Основні прояви почуттєво-емоційної сфери при розбудові комунікацій двох осіб протилежної статі 89
Проаналізуйте основні чинники задоволеності працівника своїм місцем в організації та психологічну проблематику управління мотивацією персоналу (зокрема, виходячи зі змісту процесної моделі мотивації Портера-Лоулера та „піраміди потреб” А.Маслоу) 90
Механізми сприйняття сенсорної інформації 91
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 33 92
В чому полягає значення ідей гуманістичної психології для сучасного менеджменту? 92
Класифікація концептуальних підходів у визначенні функціональних критеріїв сім’ї 92
Принципи кодування інформації в нервовій системі 93
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 34 94
Особливості консультування клієнтів із страхами та фобіями 94
Проаналізуйте зв’язки між методологічними принципами психологічної науки (зокрема, суб’єктивно-генетичним принципом, принципом детермінізму, принципом єдності свідомості і діяльності, та ін.) та поширеними практичними підходами до управління персоналом 95
Механізми впливу нейромедіаторів на активність протікання психічних процесів 96
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 35 96
Особливості сімейного консультування 96
Зробіть порівняльний аналіз домінуючої психологічної проблематики різних підходів до управління організаціями (на прикладі адміністративного, процесного, поведінкового, стосункового, ситуаційного та ін. підходів) 97
Структурні одиниці ЦНС та їх функціональна спеціалізація 98
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 36 99
Особливості консультативної роботи з депресивними клієнтами 99
Визначте поняття "конфлікт” у соціальній психології, наведіть схему соціально-психологічного аналізу конфлікту 100
Основні закономірності функціонування нервової системи 101
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 37 102
Психологічне консультування при переживанні горя 102
Проаналізуйте проблему соціально-психологічної адаптації особистості 103
Програма і методика проведення психофізіологічних досліджень. Методи реєстрації психофізіологічних реакцій 103
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 38 104
Кризове консультування та його особливості. Етапи надання кризової допомоги 104
Визначте основні завдання і охарактеризуйте базові техніки соціально-психологічного тренінгу 105
Поняття "провідної діяльності”. Аналіз гри, учіння та праці як провідних видів діяльності 107
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 39 108
Психотехнічні засоби впливу на клієнта 108
Охарактеризуйте основні засоби спілкування у міжособистісній взаємодії 108
Фундаментальні проблеми в галузі діагностики психології мотивації 109
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 40 110
Особливості консультативної роботи з почуттями та емоціями 110
Розкрийте зміст поняття "спілкування” і дайте характеристику різних видів спілкування 111
Уява, як специфічно людський вид діяльності. Види та фізіологічні основи уяви. Фантазія та творчість 112
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 41 113
Базові навички ведення консультативного інтерв’ю 113
Розкрийте зміст поняття "мала група”. За якими параметрами характеризується мала у соціальній психології? 113
Емоційна стійкість та методики їх вимірювання 114
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 42 115
Емоції та почуття в структурі афективної сфери особистості. Теорії емоцій. Загальні та специфічні властивості емоцій та почуттів 115
Розкрийте зміст поняття "група” у соціальній психології, наведіть приклад типології груп 116
Сутність психологічного аналізу проблеми 117
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 43 118
Психодіагностика конституційних диспозицій 118
Проаналізуйте взаємозв’язок понять "соціальний статус”, "соціальна роль”, "соціальна позиція” особистості 118
Пізнавальні процеси та їх експериментальне вивчення 119
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 44 120
Воля та вольові якості людини. Теорії волі. Механізми вольової дії, структура вольового акту 120
Налагодження довірчого контакту 121
Проаналізуйте різні підходи до розуміння предмету соціології психології та дайте визначення предмету сучасної соціальної психології 122
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 45 123
Етапи консультативної взаємодії 123
Розкрийте дію психологічного механізму стереотипізації у взаємопізнанні людини людиною 124
Мислення як пізнавальний процес. Види мислення, їх основна характеристика, єдність мислення та мовлення 125
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 46 126
Поняття про увагу, її види, властивості. Методи дослідження уваги 126
Охарактеризуйте можливості, сфери застосування та обмеження застосування соціометричних методів у соціально-психологічних дослідженнях 127
Причини та прояв професійних деформацій особистості консультанта 128
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 47 129
Етичний кодекс психолога 129
Проаналізуйте взаємозв’язок понять "керівництво” і "лідерство”, дайте приклад типології керівництва і лідерства 129
Опишіть складові психологічного супроводу діяльності авіадиспетчерів 130
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 48 131
Цілі, предмет та методи психологічного консультування 131
Проаналізуйте і дайте пояснення причин виникнення на бар’єр "нерозуміння” у спілкуванні 132
Теорії пам’яті. Проблема класифікації видів пам’яті. Загальна характеристика процесів пам’яті 133
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 49 134
Проаналізуйте психологічні наслідки запровадження високоавтоматизованого обладнання в сучасних ергатичних системах 134
Теоретичні аспекти діагностики особистості в системі суспільних відносин 135
Класичні та сучасні теорії сприймання. Властивості сприймання, ілюзії сприймання 136
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 50 137
Рецепторна та рефлекторна теорії відчуттів. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Види відчуттів. Чутливість та її вимірювання 137
Зробіть порівняльний психологічний аналіз підходів до формування в авіаційних компаніях екіпажів „на один рейс” та екіпажів стабільного складу 139
Проблема особистості в психології. Основні теорії особистості 140
 
"
 
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 1060 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования