Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по праву
Курсовые работы по праву
Контрольные работы, рефераты по праву
Ответы к экзамену, шпаргалки по праву
Часть дипломной
Эссе
Доклад
Тезисы
Статья
Отчет по практике
 

Відповіді на питання до екзамену Трудове право (147 пит.)
[ ] 29.Августа.2014, 15:10

Тема:    Дати відповіді на питання (147 пит.)    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Трудове право    

Обсяг:    63    сторінок.    

№ роботи:    20573    

ЗМІСТ 
1. Конституція України і трудові правовідносини 5
2. Поняття і система трудового права як галузь права і науки 5
3. Предмет і метод трудового права 6
4. Функції трудового права і його відмежування від цивільного й адміністративного 6
5. Поняття і основні принципи трудового права 7
6. Єдність і диференціація правового регулювання праці 7
7. Кодекс про працю України (загальна характеристика) 8
8. Загальне і спеціальне законодавство про працю 8
9. Розвиток законодавства України про працю 9
10. Права профспілок у регулюванні трудових відносин 9
11. Права профкому в регулюванні трудових відносин 9
12. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права 10
13. Громадяни(працівники) як суб’єкти трудового права 10
14. Власник підприємств як суб’єкт трудового права 11
15. Трудові колективи як суб’єкти трудового права 11
16. Правові гарантії для виборних профспілкових працівників 11
17. Поняття і правове значення колективного договору 11
18. Сторони, форма і зміст колективного договору 12
19. Основні розділи колективного договору 12
20. Додатки до колективного договору та їх правове значення 12
21. Сфера дії, сфера поширення і відповідальність за порушення колективного договору 13
22. Поняття, суб’єкти і зміст трудових правовідносин 13
23. Трудова право дієздатність суб’єктів правових дієвідносин 14
24. Колективні правовідносини в сфері трудового права 14
25. Підстави виникнення трудових правовідносин 15
26. Трудові та інші правовідносини в галузі суспільної організації праці 15
27. Поняття зайнятості і право громадян на зайнятість 16
28. Закон України про зайнятість населення (загальна характеристика) 16
29. Поняття і органи працевлаштування 17
30. Працевлаштування неповнолітніх 17
31. Поняття безробіття і правові гарантії безробітнім 18
32. Порядок розподілу молодих фахівців 18
33. Організація оплачуваних громадських робіт 19
34. Поняття і умови укладення трудового договору 19
35. Випробування при зарахування на роботу 20
36. Трудовий контракт і його застосування 20
37. Гарантії про прийняття на роботу жінок 20
38. Сторони трудового договору 21
39. Зміст і форма трудового договору 21
40. Строки трудового договору 22
41. Порядок оформлення трудового договору 22
42. Трудовий договір за сумісництвом 23
43. Тимчасовий і сезонний трудовий договір 23
44. Трудовий договір за конкурсом 23
45. Правове значення зміцнення умов трудового договору 24
46. Поняття і види переведень на іншу роботу 24
47. Строки випробування і їх правові наслідки 25
48. Тимчасові переведення і порядок їх запровадження 25
49. Постійні переведення і їх правове значення 26
50. Правова відмінність переведення від переміщення і відсторонення 26
51. Підстави припинення трудового договору 27
52. Припинення трудового договору за угодою його сторін 27
53. Особливості розірвання строкового трудового договору 27
54. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 28
55. Підстави і порядок звільнення працівника з ініціативи власника 28
56. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору 28
57. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників 29
58. Дисциплінарні звільнення з роботи і їх правові наслідки 29
59. Звільнення у зв’язку з невідповідністю працівника посаді, яку він обіймає 30
60. Роль профспілки у звільненні працівника з ініціативи власника 30
61. Додаткові підстави звільнення працівника з ініціативи власника 30
62. Особливості звільнення працівників за скороченням штату чи зменшенням історичних умов праці 31
63. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового  договору 31
64. Правове значення і розміри вихідної допомоги 32
65. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового договору 32
66. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку 33
67. Поняття і види робочого часу 33
68. Види робочого тижня і їх запровадження 33
69. Спільні і відмінні ознаки скороченого і неповного робочого часу 33
70. Графіки змінності і гнучкі графіки роботи 34
71. Поняття режиму робочого часу і облік робочого часу 34
72. Особливості роботи напередодні святкових, неробочих днів і в нічний час 35
73. Правове регулювання надурочних робіт 35
74. Чергування на підприємстві і його правові наслідки 35
75. Поняття відпочинку і його види 36
76. Перерви протягом робочого дня, тижня 36
77. Вихідні, святкові і неробочі дні 36
78. Поняття і види відпусток 37
79. Право на відпустку і визначення її тривалості 37
80. Щорічна основна відпустка і її тривалість 37
81. Додаткові відпустки і порядок їх надання 38
82. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку 38
83. Трудовий стаж і право на додаткову щорічну відпустку 39
84. Право на повну тривалість  щорічної відпустки при настанні 6 місяців безперервної роботи 39
85. Черговість використання відпусток 40
86. Право на щорічну відпустку за бажанням працівника в зручний для нього час 40
87. Перенесення, поділ відпустки, відкликання з відпустки 40
88. Навчальні і творчі відпустки 41
89. Поняття, види і порядок надання соціальних відпусток 41
90. Правове забезпечення оплати відпусток (кошти на оплату, відрахування) 42
91. Компенсація при не використанні щорічної відпустки 42
92. Право і суб’єкти відпусток без збереження заробітної плати 42
93. Види органів по нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки 43
94. Поняття і форми оплати праці 43
95. Норми праці та їх юридичне значення 43
96. Тарифна система і її елементи 44
97. Поняття і види систем оплати праці 44
98. Відрядна система оплати праці і її різновиди 45
99. Середній заробіток і порядок його обчислення 45
100. Обмеження відрахувань із заробітної плати 46
101. Гарантійні виплати і доплати 46
102. Компенсаційні виплати 47
103. Закон України про оплату праці (загальна характеристика) 47
104. Правові методи регулювання заробітної плати 47
105. Виплата заробітної плати: місце, строк, час 48
106. Поняття і правові методи забезпечення трудової дисципліни 48
107. Поняття і види дисциплінарної відповідальності 49
108. Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування 49
109. Заходи громадського впливу у забезпеченні трудової дисципліни 49
110. Поняття, види і відповідальність за прогул 50
111. Спеціальна дисциплінарна відповідальність і сфера її застосування 50
112. Правове регулювання заохочень за сумлінну працю 50
113. Інші правові заходи, що можуть застосовуватись до порушників трудової   дисципліни 51
114. Поняття і правове значення матеріальної відповідальності 51
115. Підстави і умови матеріальної відповідальності 52
116. Види матеріальної відповідальності 52
117. Обмежена матеріальна відповідальність 52
118. Повна матеріальна відповідальність і випадки її застосування 52
119. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди 53
120. Підвищена матеріальна відповідальність і випадки її застосування 54
121. Порядок визначення заподіяної шкоди 54
122. Порядок відшкодування заподіяної шкоди 55
123. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові 55
124. Поняття охорони праці і правове забезпечення здорових і безпечних умов праці 56
125. Закон України про охорону праці (загальна характеристика) 56
126. Медичні огляди й інструктажі як правові заходи з охорони праці 56
127.  Поняття, розслідування, реєстрація, оформлення і облік нещасних випадків 57
128. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 57
129. Правова охорона праці жінок 58
130. Правова охорона праці неповнолітніх 58
131. Охорона праці осіб з пониженою працездатністю 59
132. Види органів, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 59
133. Види відповідальності винних осіб у порушенні норм і правил з охорони праці 59
134. Правове забезпечення поєднання роботи з навчанням 60
135. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів 60
136. Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів 60
137. Правова організація і компетенція КТС 61
138. Види строків по розв’язанню трудових спорів 61
139. Види КТС і порядок їх створення 61
140. Розгляд трудових спорів у КТС 61
141. Прийняття рішень КТС і порядок їх виконання 62
142. Розгляд трудових спорів у судовому порядку 62
143. Трудові спори в порядку підлеглості 63
144. Колективні трудові спори(конфлікти) і органи по їх розв’язанню 63
145. Порядок обчислення строків, що виникають із трудових спорів 63
146. Співвідношення норм законодавства України про працю з міжнародно-правовими нормами про працю 64
147. Роль Міжнародної організації праці в регулюванні трудових відносин. Правове значення Конвенцій і Рекомендацій МОП у регулюванні праці 64

Рік надходження роботи:    2013

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 1284 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования