Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання до іспиту Обсяг: 137сторінок
[ ] 25.Июля.2013, 17:55
Тема: Питання до іспиту
питання до іспиту
Дисципліна: Економіка праці і соціально-трудові відносини
Обсяг: 137сторінок.
№ роботи:18563
 
ЗМІСТ

Контрольні питання до теми 1 5
1. Що є населенням з точки зору міжнародного права? 5
2. Які є основні показники природного руху населення? 5
3. Назвіть і дайте характеристику напрямів відтворення населення 5
4. Які вам відомі коефіцієнти швидкості зміни населення? 6
5. Що слід розуміти під терміном „трудові ресурси”? 7
6. У чому різниця між трудовими ресурсами і трудовим потенціалом? 7
7. Що являє собою економічно активне населення? 8
8. Які вам відомі джерела поповнення трудових ресурсів? 8
9. Які види міграції ви знаєте і чим вони відрізняються один від одного? 9
10. Що являє собою баланс трудових ресурсів? 10
Контрольні питання до теми 2 13
1. Що слід розуміти під відтворенням населення? 13
2. У чому сутність простого відтворення населення? 14
3. Охарактеризуйте фази відтворення робочої сили 14
4. У чому різниця між фазами формування, розподілу і перерозподілу трудових ресурсів? 16
5. Які є типи відтворення робочої сили 16
6. Хто становить основне джерело поновлення трудових ресурсів? 16
7. Охарактеризуйте основні показники використання трудових ресурсів 17
8. Розв’яжіть задачу 18
Контрольні питання до теми 3 19
1. Охарактеризуйте суб’єкти ринку праці 19
2. Що складає інфраструктуру ринку праці? 19
3. Як формується і задовольняється попит на робочу силу? 20
4. Які є складові національного ринку праці та його регулятори? 21
5. Назвіть різновиди ринку праці 22
6. Які є ознаки сегментації ринку праці 23
7. Покажіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили за соціально-економічними характеристиками 24
8. За якою формулою розраховується сукупність елементів ринку праці при побудові сегментаційної моделі? 24
9. Що таке баланс ринку праці та які є його складові? 25
10. На який термін розраховується баланс ринку праці? 26
11. Розв’яжіть задачу 26
Контрольні питання до теми 4 29
1. У чому полягає сутність зайнятості населення? 29
2. Які категорії громадян належать до зайнятого населення? 29
3. Що таке безробіття? Назвіть і охарактеризуйте його види і форми 30
4. У чому полягає різниця між розрахунками рівня безробіття за методикою МОП та Міністерства статистики України? 33
5. Які вам відомі напрями активної та пасивної політики зайнятості? 34
6. Назвіть основні причини безробіття в Україні 35
7. Яка існує шкала виплати допомоги по безробіттю? 35
8. Назвіть основні шляхи ефективної зайнятості та розкрийте сутність концепції ефективної зайнятості 35
9. У чому полягає різниця між марксистською та інституціоналістською теоріями зайнятості? 36
10. У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх: 37
Контрольні питання до теми 5 38
1. Що слід розуміти під організацією праці? 38
2. Назвіть і охарактеризуйте основні напрями організації праці 38
3. Що таке робоче місце і яка існує класифікація робочих місць? 40
4. Які вам відомі різновиди виробничих бригад? 42
5. Що слід розуміти під поняттям "виробничий процес” і за якими ознаками він класифікується? 43
6. Які існують методи управління умовами, охороною та безпекою праці? 45
7. Як здійснюється зв’язок умов праці з окремими напрямками науки, техніки та виробництва? 46
8. Виконайте тестові завдання 47
Контрольні питання до теми 6 49
1. Розкрийте суть нормування праці 49
2. Які існують основні методи аналізу трудового процесу і затрат робочого часу? 51
3. Що слід розуміти під нормою обслуговування? 52
4. З яких складових побудований коефіцієнт напруги норм? 52
5. Охарактеризуйте структуру норми часу. 53
6. Розв’яжіть задачу 55
7. Виконайте тестові завдання 58
Контрольні питання до теми 7 60
1. У чому полягає різниця між продуктивністю і продуктивністю праці? 60
2. Охарактеризуйте основні методи вимірювання продуктивності праці 61
3. Які ви знаєте різновиди виробітку залежно від одиниці виміру робочого часу? 64
4. Дайте характеристику і розкрийте взаємозв’язок між різновидами трудомісткості 65
5. Чим відрізняється метод вимірювання обсягів промислової продукції для розрахунку продуктивності праці за НЧП від чистої продукції? 67
6. Які вам відомі зарубіжні підходи до аналізу продуктивності? 68
7. Розв’яжіть задачі 70
8. Дайте відповіді на тестові завдання. 72
Контрольні питання до теми 8 74
1. Розкрийте суть терміну "вартість робочої сили” 74
2. Що означає поняття "пряма оплата”? 75
3. Проаналізуйте динаміку вартості робочої сили за окремо взятими країнами 75
4. Дайте відповіді на тестові завдання 77
Контрольні питання до теми 9 79
1. Розкрийте суть соціально-економічної категорії "оплата праці” 79
2. Назвіть і охарактеризуйте основні функції заробітної плати 80
3. Які вам відомі принципи реалізації оплати праці? 81
4. Яким законом регулюється політика у сфері оплати праці? Які є його основні положення? 82
5. Проаналізуйте структуру джерел доходів населення і згрупуйте їх 83
6. Охарактеризуйте зміни в мінімальній середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні 85
7. Дайте характеристику основним складовим оплати праці 87
8. Як здійснюється формування заробітної плати працівника підприємства? 88
9. Виконайте тести 90
Контрольні питання до теми 11 91
1. Для чого необхідно проводити аналіз трудових показників? 91
2. Що таке аудит в трудовій сфері? В яких аспектах він проводиться і для чого? 91
3. Розв’яжіть задачі 94
Контрольні питання до теми 12 97
1. У чому полягає суть управління персоналом? 97
2. Розкрийте значення поняття ПВП та його структуру 98
3. У чому є різниця між поняттями "професія”, "спеціальність”, "кваліфікація”? 99
4. Що таке мотивація персоналу? Які її складові? 100
5. У чому полягає суть кадрової політики? 101
6. Розв’яжіть задачі 103
Контрольні питання до теми 13 106
1. Що таке соціальне партнерство і які його визначення ви знаєте? 106
2. Які питання розглядаються в генеральній угоді? 106
3. Якою є структура колективного договору? 107
4. Хто контролює виконання колективних договорів і домовленостей? 108
5. Які конвенції та рекомендації МОП регулюють колективно-договірні відносини? 108
6. Виконайте тестові завдання 109
Контрольні питання до теми 14 110
1. Що таке соціальна політика держави і на чому вона базується? 110
2. Які є основні принципи соціальної політики України, етапи її формування та реалізації? 112
3. Охарактеризуйте суб’єкти та об’єкти соціальної політики 113
4. Що являє собою модель соціальної політики України? 114
5. Назвіть основні напрями соціальної політики України. 117
6. На кого орієнтована соціальна політика? 118
7. Вкажіть основні складові системи соціального захисту населення 119
8. Як ви вважаєте, чи відрізняється організаційна правова структура системи соціального захисту населення України від подібних структур в інших країнах світу? 121
9. Що формує значну частину доходів населення? 123
10. Розкрийте основні положення Європейської Соціальної Хартії 124
Контрольні питання до теми 15 127
1. Коли утворилася Міжнародна організація праці (МОП) і скільки вона налічує членів? 127
2. Якою є структура МОП? 127
3. Розкрийте значення МОП у житті нашої країни 129
4. У чому полягає нормотворча діяльність МОП? 130
5. Які основні проекти МОП реалізовувалися в Україні? 133


 
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 379 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования