Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання до іспиту Дисципліна: Аграрна політика
[ ] 25.Июля.2013, 17:54
Тема: Питання до іспиту
питання до іспиту
Дисципліна: Аграрна політика
Обсяг: 66сторінок.
№ роботи:16892
 
ЗМІСТ

1. Соціально-економічна суть та призначення аграрної політики 4
2. Причини, які обумовлюють необхідність опрацювання національної аграрної політики 4
3. Теоретичні основи формування аграрної політики 4
4. Національна аграрна політика і глобалізація світових економічних процесів 5
5. Аграрна політика і проблеми екологізації 6
6. Предмет, метод і завдання аграрної політики 6
7. Основні атрибути сучасної аграрної політики 7
8. Зміст і характер аграрної політики 8
9. Етапність і фактори аграрної політики 9
10. Вимоги і умови реалізації аграрної політики 9
11. Життєвість і доцільність аграрної політики 9
12. Сфери аграрної політики 10
13. Аграрне законодавство і аграрна політика 11
14. Аграрна структура та її місце в аграрній політиці 11
15. Життєвість аграрної політики 11
16. Об'єкт і суб'єкт аграрної політики 12
17. Носії і рушійні сили аграрної політики 13
18. Основні атрибути аграрної політики перехідного періоду 14
19. Завдання аграрної політики стабілізаційного спрямування 14
20. Відновлювальне (реноваційне) спрямування аграрної політики 14
21. Відтворювальна аграрна політика та її головні завдання 15
22. Напрями аграрної політики: суть, основи визначення 15
23. Компоненти аграрної політики: суть, характер, важливість поєднання 16
24. Аграрна політика України як умова становлення державності 16
25. Потреба і механізм врахування в аграрній політиці особливостей і запитів сільського господарства 17
26. Мотиваційно-організаторська місія аграрної політики 17
27. Основні риси і зміст аграрної політики інших країн 17
28. Аграрна політика країн ЄС 18
29. Основні принципи формування нової аграрної політики країн ЄС 19
30. Важливість використання досвіду інших країн у розробці національної аграрної політики 19
31. Основні завдання аграрної політики перехідного періоду 20
32. Алгоритм опрацювання аграрної політики перехідного періоду 20
33. Європейська модель розвитку сільського господарства і можливість її адаптації в умовах України. 20
34. Аграрний сектор, його суть, структура і місце в національній економіці 21
35. Аграрний сектор як суб'єкт і об'єкт аграрної політики 21
36. Загальна соціально-економічна характеристика сучасного аграрного сектора України 22
37. Потреби та методика системної оцінки аграрного сектора як об'єкта аграрної політики 22
38. Особливості сільського господарства і потреба їх врахування в аграрній політиці 23
39. Форми власності і господарювання в аграрному секторі 24
40. Порівняльна оцінка різних форм господарювання: критерії, показники 25
41. Особисте селянське господарство як специфічний об'єкт аграрної політики 25
42. Аграрні підприємства та їх різновиди 26
43. Зовнішнє середовище аграрного сектора, як один із вирішальних факторів аграрної політики 26
44. Особливості формування і функціонування внутрішнього середовища аграрних підприємств 27
45. Сільські території і сільські поселення як об'єкти аграрної політики 27
46. Загальна оцінка сучасного стану сільських поселень 28
47. Соціальна інфраструктура в контексті соціальної та аграрної політики держави 28
48. Селянин як суб'єкт і об'єкт аграрної політики 29
49. Головні риси українського селянства, які мають бути предметом аграрної політики 29
50. Сучасний статус та соціально-економічна природа українського селянина 29
51. Українське селянство та його структура в сучасних умовах 30
52. Характерні риси і тенденції у житті сучасного українського селянина 31
53. Об'єктивна потреба опрацювання в аграрній політиці активної демографічної політики на селі 31
54. Потреба прийняття Закону України про соціально-економічний статус селянина-власника 32
55. Аграрна політика в контексті економічної політики держави 32
56. Аграрна структура як продукт і основа аграрної та економічної політики 32
57. Поняття про аграрну структуру та її складові елементи 33
58. Мета і засоби аграрної структурної політики 34
59. Фактори аграрної структурної політики 34
60. Структурна політика як ланка аграрної політики 35
61. Державне регулювання аграрного сектора, суть, методи, завдання 35
62. Державний аграрний протекціонізм та його головні напрями 36
63. Складові елементи державного аграрного протекціонізму 36
64. Головні аспекти відродження аграрного сектора на засадах ринкових відносин 37
65. Суть української протекціоністської політики самозабезпечення продовольством 38
66. Механізм лібералізації і протекціонізму в аграрному секторі 38
67. Форми державної підтримки аграрного сектора 39
68. Алгоритм процесу прогнозування державного аграрного протекціонізму 40
69. Компетенції та їх розподіл при опрацюванні та реалізації аграрної політики 40
70. Умови і механізм реалізації державної аграрної політики 41
71. Суспільне визнання і узаконення аграрної політики 41
72. Системна оцінка державної аграрної політики: критерії, показники 42
73. Реформування економічних відносин в аграрному секторі як напрям сучасної аграрної політики 43
74. Земельні відносини, їх суть і досвід вирішення 43
75. Земельна реформа та її особливості в Україні 43
76. Варіанти земельних перетворень та умови їх застосування 44
77. Роль держави у здійсненні земельних перетворень 45
78. Компетенція держави і самоврядних структур у поетапному здійсненні земельних перетворень 46
79. Паювання землі: методика, підсумки і складності 46
80. Ринок землі: суть, складові елементи 46
81. Умови функціонування ринку землі в Україні 47
82. Економічні та адміністративні важелі регулювання ринку землі 47
83. Земельний кодекс та його роль у регулюванні земельних відносин 48
84. Аграрна політика і продовольча безпека: зв'язок, діалектичний зміст 49
85. Сутність понять: продовольча проблема, продовольче питання і продовольча безпека в контексті аграрної політики 50
86. Продовольча безпека як індикатор економічної незалежності країни 50
87. Виміри і показники продовольчої безпеки 50
88. Нормативи продовольчого забезпечення: їх суть, види та місце в аграрній політиці 51
89. Фізична доступність продовольства і критична та раціональна межа його виробництва 51
90. Економічна доступність продовольства як критерій продовольчої безпеки 52
91. Продовольча безпека і проблема бідності: суть, зв'язок 52
92. Прожитковий мінімум та його місце в економічній політиці держави 52
93. Науково обґрунтоване споживання продовольства як критерій продовольчої безпеки 53
94. Показники фізичної доступності продовольства 53
95. Показники економічної доступності продовольства 54
96. Місце продовольчої безпеки в аграрній політиці держави 54
97. Продовольча безпека і продовольча доктрина: зв'язок, особливості і потреба поєднання 54
98. Роль і місце продовольчої доктрини в подоланні бідності 55
99. Механізм реалізації аграрної політики 55
100. Формування нової структури власності 56
101. Ціноутворення і аграрний ринок 56
102. Суть і структура аграрного ринку 57
103. Фінансово-кредитна політика як елемент економічної політики 57
104. Оподаткування аграрних підприємств 58
105. Сучасна інвестиційна політика в аграрному секторі 58
106. Технічна політика і науково-технічний прогрес 59
107. Аграрна політика та інноваційна модель розвитку 59
108. Прогнозування і планування як інструмент реалізації аграрної політики 60
109. Моніторинг аграрної політики: суть, значення та можливості 61
110. Причини, що обумовлюють потребу моніторингу аграрної політики 62
111. Алгоритм моніторингу аграрної політики 62
112. Організація моніторингу аграрної політики 62
113. Елементи моніторингу аграрної політики 63
114. Механізм моніторингу аграрної політики 63
115. Банк інформації для моніторингу: складові елементи, особливості формування 63
116. Критерії і показники, що мають ввійти в банк інформації 63
117. Особливості оцінки і аналізу даних банку інформації в системі ринкових відносин 64
118. Моніторинг як передумова розробки і результат реалізації аграрної політики 64
119. Загальна характеристика "Основних засад державної аграрної політики України на період до 2015 року". 65
120. Критерії і показники оцінки державної аграрної політики 66
Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 290 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования