Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання до іспиту Обсяг: 100 сторінок
[ ] 29.Июля.2011, 16:55

Тема: Питання до іспиту

питання до іспиту

Дисципліна: Економічна теорія

Обсяг: 100 сторінок.

№ роботи: 12506

ЗМІСТ


1. Визначте етапи розвитку економічної теорії 6
2. Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова відмінність між ними? 7
3. Охарактеризуйте основні методи пізнання економічних явищ і процесів 8
4. Дайте визначення предмета «економічної теорії» 9
5. Яке практичне значення має економічна теорія? 10
6. Сформулюйте сутність закону зростання потреб 11
7. Для чого потрібні знання про тенденції та перспективи розвитку потреб і їхні структурні зміни 12
8. Що таке інтерес, як він виникає і на чому ґрунтується? 13
9. Яка відмінність між економічною потребою та інтересом? Перелічіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів 14
10. Як досягається економічна єдність інтересів у суспільстві 15
11. Чому суперечлива взаємодія інтересів та потреб є рушійною силою соціально-економічного розвитку? 16
12. В чому полягає сутність економічної системи? 16
13. Розкрийте взаємозв’язок елементів економічної системи 17
14. Розкрийте зміст поняття «ринкова економіка», «командна економіка», «змішана економіка» 18
15. Що таке відносини власності, яка їхня структура? 19
16. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності 20
17. Яке місце людина займає в економічній системі? 21
18. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи до іншої…………. 22
19. Охарактеризуйте риси перехідних економік 23
20. В чому виявляється криза адміністративно-командної системи? 24
21. Охарактеризуйте форми переходу від адміністративно-командної системи до ринкової 25
22. Дайте визначення і покажіть відмінності між матеріальним та нематеріальним виробництвом 26
23. Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва 27
24. Які умови виникнення товарного виробництва? 28
25. Які загальні риси та відмінності між простим і розвинутим товарним виробництвом 29
26. Назвіть основні фактори виробництва та розкрийте їх взаємозв’язок 30
27. У чому полягає сутність і функції закону вартості? 31
28. Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей 32
29. Розкрийте сутність грошей та їх основні функції 33
30. Що таке грошова система та які її елементи? 34
31. Сформулюйте закон обігу грошей 35
32. Охарактеризуйте причини, типи інфляції та основні шляхи її подолання 36
33. Розкрийте зміст функції ринку 37
34. Які функції у ринковій економіці виконують домогосподарства? 38
35. Які функції у ринковій економіці виконують підприємці? 39
36. Охарактеризуйте переваги та недоліки ринкової системи 40
37. У чому полягає специфіка функцій держави у ринковій економіці? 40
38. Що таке суспільні блага, яка їхня структура? 41
39. Розкрийте значення інфраструктури ринку 42
40. Розкрийте зв'язок між попитом і пропозицією 43
41. Зв'язок яких явищ виражає закон попиту 44
42. Які чинники впливають на зсув кривої попиту? 45
43. Що означає зсув кривої пропозиції та які фактори його зумовлюють? 46
44. Що означає термін «еластичність» в політичній економії? 46
45. Що таке «рівноважна ціна»? Які функції вона виконує? 47
46. Розкрийте сутність та визначте основні риси конкуренції 48
47. Як галузева та міжгалузева конкуренції впливають на ціноутворення? 49
48. Розкрийте зміст основних показників монопольної влади 51
49. Дайте загальну характеристику підприємництва 52
50. Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделі підприємництва 53
51. Якими чинниками визначаються організаційні форми підприємств 54
52. Що таке венчурне підприємство, які функції воно виконує? 55
53. Що таке концентрація виробництва? Якими показниками вимірюють її рівень? 56
54. Що являє собою капітал як фактор виробництва? 57
55. У чому полягає соціально-економічна сутність капіталу 57
56. Що таке витрати виробництва? Які існують види витрат 58
57. Розкрийте сутність поняття „прибуток”. Які існують основні форми прибутку? 59
58. Яку економічну роль відіграє прибуток? 60
59. Яких функціональних форм набуває промисловий капітал у процесі свого руху? 61
60. За якими ознаками розрізняють основний та оборотний капітал? 62
61. У чому сутність фізичного та морального зношення основного капіталу? 63
62. Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними 64
63. Охарактеризуйте сутність і форми розподілу доходів 65
64. Розрийте зміст заробітної плати форм, яких вона набуває 66
65. Що таке рентний дохід? Які фактори його зумовлюють? 67
66. Яких форм набуває дохід підприємця? 69
67. Охарактеризуйте інструменти, за допомогою яких держава регулює розподіл та перерозподіл ринкових доходів? 70
68. Дайте характеристику основних форм суспільного відтворення. 71
69. Дайте характеристику основних показників, що визначають результати суспільного відтворення. 71
70. У чому сутність національного багатства? Які його основні елементи? 72
71. Дайте характеристику основних типів економічного зростання. 73
72. Дайте характеристику класичного ділового циклу 75
73. Поясніть причини і зміст модифікації сучасного економічного циклу. 76
74. Розкрийте основні важелі державного антициклічного регулювання економіки 77
75. Розкрийте зміст поняття „господарський механізм” 78
76. Розкрийте зміст поняття „структура механізму господарювання” 79
77. Які цілі переслідує державне регулювання як елемент структури господарського механізму? 80
78. У чому полягає специфіка робочої сили як товару? 81
79. Які фактори визначають попит і пропозицію на рику праці? 81
80. Що являє собою ринок праці, які умови його існування? 83
81. Охарактеризуйте види безробіття 84
82. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості? 85
83. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси категорії „фінанси” і „гроші” 86
84. Що таке фінансова система, які її складові? 87
85. Розкрийте функції державного бюджету 88
86. Що таке бюджетний дефіцит, яких форм він набуває? 89
87. Дайте визначення податків та розкрийте їх функції. 90
88. Охарактеризуйте принципи та методи оподаткування. 91
89. Який зв’язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом? 92
90. Яку роль в економічному і соціальному житті суспільства відіграють податки? 93
91. У чому полягає об’єктивна необхідність ринкової трансформації економіки України? 94
92. Поясніть причини виникнення та охарактеризуйте форми прояву міжнародного поділу праці 95
93. Розкрийте особливості сучасного етапу розвитку міжнародного поділу праці 96
94. Охарактеризуйте структуру міжнародних економічних зв’язків 97
95. Дайте характеристику сутності, форм і напрямків вивозу капіталу 99
96. З’ясуйте причини, форми, тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції 100
97. Що таке міжнародна валютна система, які її структурні складові? 101
98. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили? 102
99. У чому полягає сутність глобалізації світогосподарських зв’язків? 102
100. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем 104
Список використаної літератури 106

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 548 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования