Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання до іспиту Обсяг: 71 сторінки
[ ] 29.Июля.2011, 16:54

Тема: Питання до іспиту

питання до іспиту

Дисципліна: Історія економічної думки

Обсяг: 71 сторінок.

№ роботи: 11928

ЗМІСТ


1. Суть, зміст та значення цивілізаційної парадигми для пізнання суспільних процесів 10
2. Господарство, господарська система та її еволюція 10
3. Зробіть порівняльний аналіз типів господарських систем та їх змісту 11
4. Об’єкт та предмет історії економіки та економічної думки 11
5. Сутність, фундаментальні принципи побудови та значення системно - синергетичного підходу до аналізу суспільних та господарських процесів, як складової цивілізаційної парадигми 12
6. Методи історії економіки та економічної думки та завдання дисципліни 12
7. Підходи та критерії щодо періодизації господарського розвитку суспільства 13
8. Власність на засоби виробництва як одна із центральних суспільних інституцій та її вплив на історичний розвиток господарської системи 13
9. Розкрийте особливості історико - економічного аналізу суспільств в межах формаційної і цивілізаційної парадигм 14
10. Порівняйте сутність та зміст формаційної та цивілізаційної парадигм пізнання суспільних процесів 14
11. Визначте спільні та відмінні риси привласнювального та виробничого типу господарства 15
12. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства 15
13. Община як центр соціальної і господарської організації первісного суспільства 16
14. Господарська діяльність суспільств первісної історії України 16
15. Передумови і умови становлення господарства ранніх цивілізацій 17
16. Розвиток господарської сфери суспільства Месопотамської цивілізації. Закони Хамурапі про явища і процеси господарського життя 17
17. Розвиток господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної думки 18
18. Визначте спільні риси і відмінності господарств Месопотамії, Давнього Єгипту, Кріто-Мікенської цивілізації 18
19. Порівняйте особливості формування Східної та Західної цивілізації в осьовий час та дайте їм ( «осьовому часу», Східній та Західній цивілізації) загальну характеристику 19
20. Господарська система Давньої Індії в осьовий час та її відображення в "Артхашастрі” 19
21. "Гуань-дзи” як пам'ятка економічної думки Давнього Китаю та її зв'язок з реформами Цинь Шихуана (259-210 рр. до н.е.) 20
22. Господарська система Давньої Греції та її відображення у працях Ксенофонта, Платона, Аристотеля 20
23. Еволюція поглядів римських мислителів (Катона, Варрона, Колумелли) на організацію сільськогосподарського виробництва Давнього Риму 21
24. Порівняльна характеристика суспільств Східної та Західної цивілізацій та їх підсистем в осьовий час 21
25. Загальна характеристика підсистем суспільств Західної цивілізації доби середньовіччя та їх зв'язок з господарською системою 22
26. Характеристика господарських одиниць (форм) в Західній Європі доби середньовіччя. Вілла та її характеристика на основі "Капітулярію про вілли” 22
27. Виникнення середньовічних міст в Західній Європі та їх господарський розвиток. Корпоративні форми організації господарства та їх висвітлення в цехових статутах 23
28. Господарські форми в українських землях доби середньовіччя. Їх характеристика 23
29. Українські міста та еволюція організації їх господарства доби Середньовіччя 24
30 Розклад натурального господарства та зародження товарного господарства в країнах Західної Європи в пізньофеодальний період (кінець ХУ – початок ХУІ ст.). Еволюція господарських форм на етапі переходу від натурального до товарного господарства 24
31. Еволюція господарських форм на етапі переходу від натурального до товарного господарства 25
32. Вплив політичних, соціальних, духовно-культурних та економічних факторів на господарське життя європейських держав пізньофеодальної доби 25
33. Значення великих географічних відкриттів для становлення товарного господарства в Європі 26
34. Процес первісного нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства 26
35. Формування товарно-грошового (капіталістичного) господарства: передумови переходу від простого товарного до товарно-грошового (капіталістичного) ринкового господарства 27
36. Середньовічне місто та його роль у зародженні ринкової економіки. Корпоративні форми організації господарської діяльності у західноєвропейських середньовічних містах. Еволюція цехового господарства 27
37. Історичні умови виникнення та суть фізіократизму 28
38. Формування передумов товарного господарства та його проникнення в аграрну сферу. Економічна таблиця Кене 28
39. Економічна думка періоду первісного нагромадження 29
40. Розкрийте сутність явища ""революції цін"" та його зв’язок з Великими географічними відкриттями. Поясніть, як «революція цін» вплинула на економічний розвиток Західної Європи? 29
41. Розкрийте зміни, які відбуваються у розвитку продуктивних сил Західної Європи в XIV-XV ст. Обґрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи почалося в XVI ст. 30
42. Відродження, Реформація і Просвітництво, їх сутність та роль у становленні суспільства з ринковою економікою в країнах Європейської цивілізації 30
43. Суть і значення демократичної, промислової та освітньої революцій для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації 31
44. Дайте визначення та зробіть порівняльну характеристику промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США (передумови, періоди, особливості та наслідки) 31
45. Загальні закономірності та особливості формування ринкової господарської системи в провідних країнах Європейської цивілізації (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) 32
46. Економічна думка про ринкове господарство провідних країн Європейської цивілізації (класична політична економія, історична школа, марксизм) 32
47. Зробіть порівняльний аналіз меркантилізму і класичної школи політичної економії (суть, представники, історичні умови виникнення, методологія та трактування основних економічних категорій) 33
48. Проаналізуйте процес становлення теорії вартості в економічному спадку В.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо та К.Маркса 33
49. Історична школа: причини виникнення, сутність, етапи розвитку та вплив на розвиток господарства Німеччини 34
50. Марксистська економічна теорія та сучасність 34
51. Виникнення і становлення нових форм господарювання в умовах генезису ринкової економіки в Англії (друга пол. ХУІІ – 60-ті роки ХІХ ст.) 35
52. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції та виникнення (становлення) нових форм господарювання (друга пол. ХУІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа 35
53. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині та вин. нових форм господарювання (друга пол. ХУІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). Висвітлення процесів у теоріях представників історичної школи 36
54. Особливості становлення ринкового господарства в США та виникнення (становлення) нових форм господарювання. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні 36
55. Проблема протекціонізму та фритредерства у теоріях представників економічної думки ХУ – ХУІІІ ст. (меркантилістів, фізіократів, А.Сміта та Д.Рікардо) 37
56. Економічні передумови Визвольної війни українського народу (1648-1676) 37
57. Основні напрями економічної політики Б.Хмельницького та її меркантилістські засади 38
58. Господарська система Гетьманату та її еволюція на протязі другої половини XVII — середини XVIII ст. 38
59. Господарська система Західної України та її еволюція під впливом реформ Йосипа ІІ 39
60. Основні прояви елементів ринкового господарства в господарській системі країни наприкінці XVIII — початку ХІХ ст. 39
61. Криза кріпосної системи та її відображення у працях українських економістів першої половини ХІХ ст. (В.Каразіна, М.Балудянського, І.Вернадського) 40
62. Друга науково-технічна революція (остання чверть ХІХ ст. – початок ХХ ст.) та її вплив на ринкове господарство країн Західної Європи та США 40
63. Нові форми господарювання на етапі монополістичної конкуренції 41
64. Внесок А.Маршалла у світову економічну науку та вплив його праць на формування сучасної економічної теорії 41
65. Передумови виникнення та загальна характеристика маржиналізму 42
66. Економічне піднесення Німеччини в кінці ХІХ ст. та виникнення соціального напряму політичної економії 42
67. Причини швидкого економічного розвитку США наприкінці ХІХ ст. Особливості американської школи маржиналізму 43
68. Основні тенденції господарського розвитку Франції на межі ХІХ – ХХ ст. Математична школа маржиналізму 43
69. Господарська система Англії на межі ХІХ – ХХ ст. Кембриджська школа 44
70. Дайте порівняльну характеристику господарських систем країн Західної Європи та США в 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. 44
71. Порівняльна характеристика господарського розвитку Німеччини та Франції на межі ХІХ ст. 45
72. Особливості становлення та розвитку ринкового господарства в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 45
73. Основні течії економічної думки в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 46
74. Порівняйте основні положення реформ 1848 та 1861 рр. та їхній вплив на генезис ринкових відносин у підавстрійській та підросійській Україні 46
75. Представники Київської психологічної школи (М.Бунге, Д.Піхно, О.Білимович) про шляхи ринкової перебудови суспільства 47
76. Творчий внесок М.Тугана-Барановського в українську та світову економічну думку 47
77. Роль столипінської аграрної реформи в господарському розвитку України 48
78. Сутність та етапи становлення світової системи господарства 48
79. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20-30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж. М. Кейнса 49
80. Світова економічна криза (1929-1933 рр.) та шляхи виходу з неї. «Новий курс» Д. Ф. Рузвельта 49
81. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині. Виникнення неолібералізму та його роль у господарському відродженні країни 50
82. Соціально-економічні наслідки Першої світової війни. Версальська угода та її економічний зміст 50
83. Світове господарство в роки стабілізації. Економічний зміст планів Дауеса та Юнга. 51
84. Особливості розвитку світового господарства на зламі ХІХ-ХХ ст. та їх відображення в концепціях імперіалізму (Дж. Гобсон, В. І. Ленін, К.Каутський, Р. Гільфердінг, Й. Шумпетер). 51
85. Зміни в ринковому господарстві на етапі державно-монополістичного розвитку та їх відображення в теоріях конкуренції Е. Чемберліна, Дж. В. Робінсон, Й. Шумпетера. 52
86. Причини виникнення, суть та основні напрями раннього інституціоналізму. 52
87. Економічні аспекти Другої світової війни (причини, методи, воєнно-господарського регулювання, економічні наслідки) 53
88. Порівняйте економічну політику виходу з кризи 1929-1933рр., запропоновану Д. Ф. Рузвельтом, та економічну політику нацистської Німеччини. 53
89. Порівняйте особливості методології кейнсіанства та неолібералізму та їх підходів до вирішення макроекономічних проблем 54
90. Загальна характеристика основних факторів розвитку суспільств Західної цивілізації у 1950-80-ті роки. 54
91. Післявоєнна стабілізація світової фінасово-грошової сфери. План Маршалла та Бреттон-Вудська угода 55
92. Інтернаціоналізація виробництв та інтеграція господарських систем у 1950-80-ті роки. Початок глобалізації 55
93. НТП і НТР як фактори розвитку світової системи господарства та її підсистем у 1950-80-ті роки. Порівняльна характеристика концепцій НТР 56
94. Суть та особливості розвитку змішаних ринкових систем провідних країн світу у 1950-80-ті роки 56
95. Корпоративні форми господарств та їх наукове обґрунтування у 1950-80-ті роки ХХ ст. 57
96. «Економічні дива» Німеччини та Японії: порівняльний аналіз і теоретичне обґрунтування 57
97. Зробіть порівняльну характеристику неокейнсіанських (Р. Харрод, О. Домар), неокласичних (Р. Солоу Дж. Мід) та неоінституціональних (С. Кузнець) теорій економічного зростання 58
98. Кризи світової і національних економік у 1970-80-ті роки та їх аналіз в економічній думці. Феномен стагфляції 58
99. Особливості реалізації ідей неоконсерватизму та монетаризму в реформуванні господарств Англії („тетчеризм”) та США” („рейганоміка”): порівняльний аналіз 59
100. Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. 59
101. Транснаціональні корпорації та особливості їх діяльності як одна з найхарактерніших рис сучасного етапу світогосподарського розвитку 60
102. Передумови, суть та наслідки інформаційно-технологічної революції кінця ХХ – початку ХХІ ст.ст. та її відображення в сучасній економічній думці 60
103. Основні тенденції економічного розвитку США на етапі інформаційно-технологічної революції та її відображення в сучасній економічній думці 61
104. Основні тенденції економічного розвитку Великої Британії на етапі інформаційно-технологічної революції та її відображення в сучасній економічній думці 61
105. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку на сучасному етапі 62
106. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 62
107. Структура інституціоналізму та його методологічні особливості наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 63
108. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії і практики постіндустріального та інформаційного суспільства 63
109. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р. Коуза 64
110. Загальна характеристика та основні етапи становлення командно-адміністративної системи в радянській Україні 64
111. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст. 65
112. Перехід до нової економічної політики як об'єктивна необхідність господарського розвитку 65
113. Основні напрями теоретичних досліджень в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. 66
114. Суть радянської індустріалізації та джерела її реалізації 66
115. Суцільна колективізація та її соціально-економічні наслідки 67
116. Радянська господарська система в екстремальних умовах Великої Вітчизняної війни 67
117. Криза радянської командно-адміністративної системи та спроби її трансформації у 50-ті роки ХХ ст. 68
118.Обґрунтування необхідності реформування радянської господарської системи у 60-х роках ХХ ст. та її практична реалізація ("Косигінська реформа”) 68
119. Остання спроба реформування радянської командно-адміністративної системи в другій половині 80-х років ХХ ст. 69
120. Зробіть порівняльний аналіз спроб та результатів реформування радянської господарської системи у 60-х та в другій половині 80-х років ХХ ст. 69
121. Становлення національної господарської системи України в першій половині 90-х років ХХ ст. 70
122.Формування теоретичних засад обґрунтування шляхів переходу до ринкової системи в українській економічній літературі 90-х років ХХ ст. 70
123. Ринкова трансформація господарської системи України в 90-х роках ХХ ст. 71
124. Теоретичне обґрунтування трансформаційних процесів в українській економічній літературі кінця ХХ — початку ХХІ ст. 71
125. Основні етапи аграрної реформи в Україні в 90-ті роки ХХ ст. 72
126. Структурна перебудова української економіки: теорія та практика (1990-ті роки) 72

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 756 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования