Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

Питання Обсяг: 105 сторінок
[ ] 23.Июля.2014, 16:57

Тема:    Питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Економічна теорія    

Обсяг:    105    сторінок.    

№ роботи:    22145    

ЗМІСТ

1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 5
2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 6
3. Методи дослідження соціально-економічних процесів і явищ. 6
4. Економічні категорії та закони, їх класифікація. 7
5. Функції економічної теорії 7
6. Місце економічної теорії в системі суспільних наук. 8
7. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 8
8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб. 9
9. Економічні інтереси. Взаємозв`язок потреб, економічних інтересів і виробництва. 9
10. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей. 10
11. Економічна система: сутність, структурні елементи. 11
12. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 12
13. Корпоративна (акціонерна) власність. 12
14. Типи економічних систем 13
15. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія 14
16. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники. 15
17. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво. 16
18. Товарне виробництво: умови виникнення, ознаки, види. 16
19. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 17
20. Закон вартості і його функції. 18
21. Гроші та їх функції. Еволюція грошей. 19
22. Грошовий обіг та його закони. 20
23. Інфляція: причини виникнення та соціально-економічні наслідки. 21
24. Ринок, його функції та структура. 22
25. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 23
26. Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції. 24
27. Конкуренція та її роль в функціонуванні ринкової економіки. 26
28. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні. 27
29. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 28
30. Підприємство, його види та функції. 28
31. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. 29
32. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація та відтворення основного капіталу. 30
33. Номінальна та реальна заробітна плата. Взаємозв'язок зростання продуктивності праці і заробітної плати. 32
34. Ціна, її сутність та структура. Види цін. 33
35. Ринкова ціна: механізм формування. 34
36. Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. 35
37. Форми земельної ренти. Ціна землі. 36
38. Диференційна рента І і ІІ: причини виникнення та механізм утворення. 37
39. Суспільне відтворення і економічне зростання. 38
40. Циклічність економічного розвитку. Фази класичного ділового циклу. Види економічних циклів. 39
41. Безробіття, форми та соціально економічні наслідки 41
42. Становлення та розвиток ринку праці в Україні. 42
43. Доходи та відтворення робочої сили в ринковій економіці. 43
44. Державний бюджет: зміст, структура, функції. Державний борг. 44
45. Банки, їх види та функції. Банківський прибуток. 45
46. Ринок цінних паперів. Курс акції. Дивіденд. 45
47. Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства. 46
48. Форми міжнародних економічних відносин. 46
49. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності. 47
50. Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України. 48
51. Роздержавлення і приватизація – основа ринкових перетворень е економіки України. 49
52. Зовнішньоекономічна стратегія незалежної України. Сучасні проблеми  включення економіки України в світогосподарскі зв`язки. 50
53. Стан та перспективи розвитку економіки України. 51
Мікроекономіка 52
1. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем. 52
2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача. 53
3. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 54
4. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 55
Крива пропозиції 55
5. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. 56
Рівноважна ціна 56
6. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, методи обчислення і практичне застосування. 57
7. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі. 60
8. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 62
9. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат та їх взаємозв`язок. 64
10. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат. 66
11. Прибуток, як кінцевий результат діяльності фірми (підприємства). Прибуток нормальний, бухгалтерський, економічний. 67
12. Ринок досконалої конкуренції. Стратегія поведінки фірми за умов  досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку. 68
13. Ринок чистої монополії. Оптимальна стратегія підприємства-монополіста. Монопольна влада. 69
Макроекономіка 70
1. Система національних рахунків (СНР): зміст та співвідношення між показниками. 70
2. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт як показники вимірювання обсягу виробництва. 71
3. Методи обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП. 72
4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі AD-AS. 73
5. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулювання. 74
6. Природний рівень безробіття. Закон Оукена. 75
7. Інтерпретація ділового циклу та моделі циклічних коливань. 76
8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 77
9. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера. 78
10. Пропозиція грошей Центральним банкам. Структура грошової маси. 79
11. Ринок праці та механізм його функціонування. 80
12. Причини та наслідки нерівномірного розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні. 81
13. Соціальна політика держави: напрямки та проблеми. 82
Історія економічних вчень 83
1. Економічна політика раннього і пізнього меркантилізму (Т.Мен). 83
2. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене і А.Тюрго. 85
3. А. Сміт як засновник теоретичної системи класичної політекономії. 87
4. Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо). 88
5. Економічні погляди Ж.Б. Сея та їх вплив на розвиток класичного  ринкового лібералізму. 90
6. Економічна теорія К.Маркса та її місце в історії економічних вчень. 92
7. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної  корисності. К Менгер. 93
8. А. Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну  науку. 93
9. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення. 94
10. Економічна суть сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена. 95
11. Неокласичинй синтез. П. Самуельсон (змішана економіка) 97
12. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку (Т. Веблен, Дж. Гейлбрейт, В. Ростоу, Д. Белл). Технократичні теорія Гелбрейта і Ростоу. 99
13. Економічна теорія пропозиції. Крива Лаффера. 100
14. Економічні погляди М.Туган - Барановського. 101
15. Теорія потреб А. Маслоу та К. Алдерфера. 102
16. Теорія вартості та прибутку Т. Мальтуса. 105

Рік надходження роботи:    2014

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 156 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования