Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по экономике
Курсовые работы по экономике
Контрольные и рефераты по экономике
Бизнес-планы
Ответы к экзамену, шпаргалки по экономике
Отчеты по практике по экономике
Бакалаврская работа по экономике
Эссе по экономике
Статьи по экономике
Тезисы по экономике
Часть дипломной работы по экономике
Часть курсовой работы по экономике
 

питання Обсяг: 111 сторінок
[ ] 23.Июля.2014, 16:56

Тема:    питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Політекономія    

Обсяг:    111    сторінок.    

№ роботи:    20294    

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 7
1. Назвіть об’єкт і предмет вивчення політичної економії 7
2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії 7
3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою. У чому ви бачите різницю між цими суспільними науками? 9
4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 9
5. Розкрийте значення кількісних, зокрема статистичних, методів у пізнанні предмета політекономії. 10
6. Назвіть первинну функцію політичної економії 10
7. Для чого люди мають вивчати економічні закони? 11
8. Розкрийте роль політичної економії в системі економічних наук 11
9. Чого повинна навчити вас політична економія? 12
10. Запишіть у конспект найвидатніших економістів і спробуйте обґрунтувати їхній персональний внесок у розвиток політичної економії як науки 12
Тема 2. Економічні потреби, економічні інтереси 14
1. Сутність, визначення та класифікація потреб 14
2. Чим відрізняється ієрархія потреб А. Маслоу від К.Альдерфера та Ф.Герцберга ? 15
3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб 17
4. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові. 17
5. У чому полягає різниця між; корисністю продукту і його граничною корисністю? 17
6. Назвіть економістів XIX ст., які розробили теорії граничної корисності благ 18
7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів 19
8. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв'язок між: економічними інтересами та економічними потребами 19
9. У чому полягає суть економічної суперечності і яка її роль в економіці? 20
10. Як розв'язуються суперечності між виробництвом і споживанням? 22
Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція 23
1. Які основні ознаки суспільного виробництва ? 23
2. Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і нематеріальним виробництвом 23
3. Що таке «духовне виробництво»? 24
4. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв’язок 24
5. Чим відрізняються предмети праці від засобів праці? 26
6. Які види економічної діяльності виробляють матеріальні блага? 26
7. Розмежуйте поняття «економічне зростання» й «ефективність виробництва» 27
8.  Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробництва та спосіб їхнього розрахунку 28
9. У чому полягає специфіка поняття «товар-послуга»? 28
Тема 4. Економічна система суспільства 29
1. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи до іншої та дайте стислу характеристику їх 29
2. Назвіть перехідні економічні системи в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи до іншої на прикладі кожної з перехідних форм 29
3. Назвіть формаційні перехідні економічні системи та розкрийте форми прояву закономірностей переходу від однієї економічної системи до іншої 30
4. Охарактеризуйте риси перехідних економічних систем та причини, що їх зумовлюють 30
5. Які причини та умови виникнення командно-адміністративної системи? 32
6. Назвіть особливості переходу від адміністративно-командної системи до ринкової? 32
7. Дайте порівняльну характеристику ""еволюційного переходу"" від адміністративно-командної системи до ринкової та ""шокової терапії"". Яка з форм переходу краща? Чому? Аргументуйте. 33
8. Проаналізуйте здобутки та соціальні й економічні витрати, пов’язані з переходом до ринку України 34
9. Чи можна було зменшити «плату» за економічні перетворення в Україні? 35
10. Назвіть головні інституціональні зміни трансформаційної економіки України, що нині відбуваються й уже відбулися 36
Тема 5. Власність, її сутність і форми 37
1. Як в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії «власність»? 37
2. Що таке суб’єкт і об’єкт власності? 38
3. Що таке відносини власності і яка їхня структура? 38
4. Розкрийте зміст поняття «право власності»? 39
5. Що є первинним у взаємовідносинах: власність як економічна категорія чи як юридична категорія? 39
6. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності 40
7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини? 40
8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація? 41
9. У чому полягає сутність інтелектуальної власності? 41
10. Поясніть, як здійснюється роздержавлення власності 41
11. Охарактеризуйте етапи приватизації 42
тема 6. Форми організації суспільного виробництва 44
1. Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва 44
2. Які умови виникнення товарного виробництва? 44
3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників? 45
4. Які загальні риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва? 45
5. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок 46
6. У чому полягає специфіка поняття «товар-послуга»? 46
7. В чому сутність теорії вартості за трьома факторами виробництва 46
8. У чому полягають сутність і функції закону вартості? 47
9. Зіставте теорію трудової вартості з теорією граничної корисності і обґрунтуйте, чому їх необхідно поєднувати. 49
10.  У чому полягають сутність і функції закону вартості? 49
Тема 7. Гроші і грошова система 50
1. У чому полягає сутність грошей? 50
2. Які альтернативні теорії виникнення грошей? 50
3. Розкрийте співвідношення функцій грошей 52
4. Які існують відмінності у визначенні функції грошей? 53
5. Які особливості паперових і кредитних грошей? 54
6. Що таке грошова маса і які її показники ? 54
7. Сформулюйте закони обігу грошей 55
8. Напишіть формулу рівноваги грошової і товарної маси 56
9. Назвіть складові грошових агрегатів M0 , Ml , M 2, М3 56
10. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових? 57
11. Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі? 58
12. Які є типи інфляції? 58
13. Якими є наслідки повзучої інфляції для економіки країни? 59
Тема 8. Ринкова економіка: сутність і структура 61
1. Який із секторів економіки (ринковий чи бюджетний) кращий? 61
2. Дайте визначення ринкової економіки 61
3. Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст 61
4. Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється? 62
5. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст 62
6. Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст 63
7. Які функції в ринковій економіці виконують домогосподарства? 64
8. Які функції у ринковій економіці виконують підприємці? 64
9. У чому полягає специфіка функцій держави в ринковій економіці? 64
10. Назвіть переваги ринкової економіки, її недоліки і шляхи подолання недоліків ринку 65
11. Що таке позитивні і негативні зовнішні ефекти? 66
Тема 9. Інфраструктура ринку 67
1. Що таке ринкова інфраструктура? 67
2. Назвіть функції ринкової інфраструктури 67
3. Які елементи ринкової інфраструктури? 67
4. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної? 68
5. Види бірж. Які особливості товарної біржі? 68
6. Назвіть найбільші біржі світу та України 69
7. Які операції виконує фондова біржа, види цінних паперів? 70
8. Чим відрізняється форвардна угода від ф’ючерсної? 70
9. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними   банками? 71
10. Які функції виконує Національний банк України? 72
11Що таке норма процента? Яка її роль у сучасній економіці? 74
12. Як формується прибуток банку? 75
13. Назвіть небанківські кредитно - фінансові установи 76
ТЕМА 10. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ 77
1. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропозиції 77
2. За яких умов крива попиту може переміщуватися або праворуч, або       ліворуч? 77
3. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту? 77
4. Дайте визначення категорії «пропозиція». Який вигляд має функція пропозиції? 78
5. Що означає переміщення точки по кривій пропозиції? 78
6. Що означає зсув кривої пропозиції і які фактори його зумовлюють? 79
7. Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує? 79
8. За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок? 79
9. Що означає термін «еластичність» в економічній теорії? 79
10. Дайте характеристику еластичності попиту за доходом для нижчих і нормальних товарів 80
Тема 11. Конкуренція і монополія у ринковій економіці 81
1. Розкрийте сутність та визначте основні риси конкуренції 81
2. Назвіть умови виникнення конкуренції 82
3. Визначте стратегії конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки 82
4. Який вплив міжгалузевої і галузевої конкуренції на ціноутворення? 83
5. Дайте характеристику основних способів ведення конкурентної боротьби 84
6. Які функції виконує конкуренція? 84
7. Назвіть основні моделі ринків. Які основні ознаки моделі ринку 85
8. Назвіть основні види ринкових структур. 85
9. Що характеризують показники монопольної влади? 85
10. Які характеристики бар’єрів входу до галузі вам відомі? 86
Тема 12. Підприємництво у ринковій економіці 87
1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях «підприємництво» і «бізнес» 87
2. Які причини зумовили еволюцію теорій підприємництва? 87
3. Які типи об’єднань підприємств Ви знаєте? 87
4. Що таке концентрація виробництва? 88
5. Який критерій лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та      великі? 89
6. Назвіть переваги та недоліки малого підприємництва 89
7. Які переваги та недоліки властиві великому підприємництву? 89
8. Що таке венчурне підприємництво, які функції воно виконує, на яких засадах функціонує? 90
9. Що особливого ви вбачаєте в лізинговій формі підприємництва? 90
10. Що таке франчайзинг? На яких засадах він створюється? 91
11. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною? 91
12. Що таке основний і оборотний капітал підприємства? 91
13. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого? 92
Тема 13. Відтворення робочої сили і зайнятість 93
1. Яка форма зайнятості в Україні є найбільш прогресивною? 93
2. Багато західних економістів вважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання. Чи є правомірною така теорія? 93
3. Чи має зростати роль української держави у відтворенні робочої сили? 94
4. Чи може відбуватися розширене відтворення робочої сили в разі абсолютного скорочення чисельності працездатного населення працездатного віку? 95
5. Які причини великих масштабів прихованого безробіття в Україні? 95
6. Назвіть критерії ефективної зайнятості 96
7. Як ви ставитесь до теорій щодо гнучкості заробітної плати в ринковій економіці? Яку концепцію щодо гнучкості заробітної плати ви поділяєте і  чому? 97
8. Яке значення має в Україні сектор самозайнятості? Чи повинен він розширювати свої межі у відтворенні людського ресурсу? 98
9. Назвіть основні фази відтворення робочої сили 98
10. Який рівень безробіття в Україні? 99
Тема 14. Інфляція та антиінфляційна політика 100
2. Дайте класифікацію інфляції за різними критеріями 100
3. Розкрийте механізм інфляції попиту 101
4. Розкрийте механізм інфляції пропозиції 102
5. До яких наслідків приводить інфляція? 103
6. Як здійснюється регулювання інфляції? 103
7. Які соціальні наслідки інфляції? 103
8. Які економічні наслідки інфляції? 104
9. Залежність між якими показниками відбиває крива А. Філліпса? 104
Тема 15. Глобалізація світогосподарський зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства 106
1. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв'язків? 106
2. Які фактори зумовлюють процес глобалізації? 106
3. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації 107
4. Що означає світове господарство? Назвіть суб’єктів світового       господарства 107
5. Що означає міжнародний поділ праці? 108
6. Яка різниця між теорією абсолютних переваг і порівняльних переваг? 108
7. Які є форми міжнародної економічної інтеграції? 109
8. Назвіть основні ознаки глобальних проблем 110
9. У чому полягає суть глобальної екологічної кризи? 111
10. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем 112

Рік надходження роботи:    2013

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 410 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования