Заказать курсовую работу в Киеве

Купить курсовую работу в Киеве

Где заказать или купить курсовую работу в Киеве


Меню сайта
Поиск готовых
Курсовых, Дипломных
База готовых работ
Дипломные работы по библиотечному делу
Курсовые работы по библиотечному делу
Рефераты контрольные работы по библиотечному делу
Ответы к экзамену, шпаргалки по библиотечному делу
 

питання Обсяг: 60 сторінок
[ ] 22.Июля.2014, 16:21

Тема:    питання    

питання до іспиту    

Дисципліна:    Бібліотекознавство    

Обсяг:    60    сторінок.    

№ роботи:    19703  

ЗМІСТ
1 Розвиток бібліотекознавства як науки у ХХ ст. 6
2 Глобалізація як сучасна культурологічна проблема. 6
3 Інформаційний менеджмент як базовий компонент інформаційного суспільства. 7
4 Наукові центри галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та особливості їх діяльності. 7
5 Владна еліта та її субкультура. 7
6 Інформаційне суспільство. Поняття та основні концепції. 8
7 Наукові школи галузі книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії: напрями досліджень. 8
8 Масова культура та її співвідношення з народною культурою. 9
9 Інформаційні ресурси як базова складова інформаційного менеджменту. 9
10.Розвиток основних напрямів бібліотекознавства на сучасному етапі. 9
11 Класифікація актуальних проблем культурології. 10
12 Методи захисту інформації. Їх класифікація. 10
13 Розвиток наукових напрямів у бібліографознавстві (1991-2012 р. р.). 10
14 Елітарна та висока культура, її співвідношення. 11
15 Конфлікти, їх роль і значення у ділових комунікаціях. 11
16 Розвиток історико-книгознавчих досліджень в 90-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 12
17 Класифікація культури як проблема. 12
18 Види спілкування та їх особливості: пізнавальне, переконуюче, експресивне, сугестивне, ритуальне. 12
19 Фахові часописи та їх характеристика. 13
20 Кримінальна субкультура та її особливості. 13
21 Системний підхід до ефективних письмових комунікацій. 14
22 Кафедра книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ як науковий центр галузі, напрями досліджень. 14
23 Марксистська теорія культурогенеза. 15
24 Концепція «Паблік Рілейшнз» бібліотеки. 15
25 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, як науковий центр галузі та її діяльність. 15
26 Масова культура та її ознаки. 16
27 Поняття вербальної комунікативної діяльності. 16
28 Харківська державна академія культури як науковий центр галузі та її діяльність. 17
29 Молодіжна субкультура та її особливості. 17
30 Поняття про документ у ділових комунікаціях. 17
31 Національна Парламентська бібліотека України як науковий центр галузі, основні напрями діяльності. 18
32 Мультикультуралізм і проблема культурної толерантності. 18
33 Переговори як вид ділових комунікацій. 19
34 Економічна інформація як об’єкт і предмет управління. 19
35 Понятійний апарат культурології. Основні підходи до визначення поняття «культура». 20
36 Резюме як особистий діловий документ. 20
37 Законодавство України про інтелектуальну власність. 20
38 Характеристика субкультури готів. 21
39 Поняття про невербальні комунікації. 22
40 Міжнародно – правова охорона інтелектуальної власності. 22
41 Субкультура анархо-деструктивних груп молоді. 23
42 Види мовної діяльності у ділових комунікаціях. 23
43 Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності. 23
44 Поняття «ментальності» та «національної психології». 24
45 Комунікативна компетентність спеціаліста. 25
46 Книжкова палата України як науковий центр галузі. 25
47 Проблема інкультурації та збереження культурної ідентичності. 25
48 Інформаційні технології як базовий інструмент інформаційного менеджменту. 26
49 Охорона авторського права. 26
50 Теорія культурогенезу Л. Гумільова. 26
51 Інформаційна система управління в організації. Сутність, структура, функції. 27
52 Економічна інформація як об’єкт і предмет управління. 28
53 Проблема культурогенезу і основні теорії. 28
54 Значення ділових комунікацій для бібліотечно-інформаційної              діяльності. 28
55 Поняття інформаційного консалтингу та його цілі. 29
56 Проблема методології в культурології. 29
57 Безпосередні та опосередковані ділові комунікації в бібліотечній діяльності. 30
58 Основні етапи обстеження діяльності організації в процесі розробки інформаційного консалтингового проекту. 30
59 Субкультурна диференціація, поняття та види субкультур. 31
60 Основні принципи активного слухання. 31
61 Основні методи захисту інформаційних ресурсів в організації. 32
62 Теорія ігрового походження культури. 32
63 Комунікативні бар’єри в ділових комунікаціях. 32
Перелік питань до ДЕК по спеціальності 34
1 База нормативно-правових документів України в галузі бібліотечної справи. Характеристика її  масиву інформації. 34
2 Електронні бібліотеки: сучасний стан в Україні та світі. 34
3 Стратегічні напрями управління сучасною бібліотекою. 35
4 Поняття «Електронна бібліотека»: підходи до визначення. 35
5 Можливості застосування процесно-орієнтованого підходу в управлінні бібліотекою. 36
6 Організація інформаційно-бібліографічної діяльності в галузі суспільних наук. 36
7 Розробка концепції електронної бібліотеки. 36
8 Програмно-цільове управління. Особливості бібліотечної діяльності: режим функціонування і режим розвитку. 37
9 Державна політика в галузі бібліотечної справи в період Української революції (1917-1920 р.р.) 37
10 Основні орієнтири стратегічного розвитку бібліотеки. 38
11 Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань. 38
12 Бібліографічно-інформаційні ресурси з художньої літератури, літературознавства та мистецтва. 38
13 Технології формування інформаційних ресурсів електронної бібліотеки. 39
14 Інформаційно-комунікаційна система управління бібліотеки: можливості і перспективи. 39
15 Система реферативних видань в Україні. 40
16 Основні критерії відбору мережевих електронних документів для формування електронної бібліотеки. 40
17 Моделювання пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки. 40
18 Система документних комунікацій в галузі природознавства, техніки та сільського господарства. Характеристика її елементів. 41
19 Державна політика в галузі бібліотечної справи на сучасному етапі. Загальна характеристика основних Законів України та Постанов Верховної Ради України. 41
20  Сучасні інструменти діяльності бібліотек у мережі Інтернет (бібліотечна блогосфера, он-лайн спілкування та ін.). 42
21 Методика і технологія інформаційного пошуку (у традиційному та електронному режимі). 42
22 Характеристика нормативно-правових актів Міністерств і відомств в галузі бібліотечної справи. (На прикладі законодавчих документів Міністерства культури України: накази, положення, інструктивно-методичні матеріали). 43
23 Технології Web 2.0 у бібліотечній діяльності. Бібліотека 2.0. 43
24 Стратегія технологічного розвитку бібліотеки. Програмно-цільовий підхід до планування бібліотечної діяльності. 44
25 Характеристика Постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України на прикладі основних положень постанов, програм, розпоряджень в галузі бібліотечної справи. 44
26 Організація і технологія сервісу «Електронна доставка документів». 44
27 Розробка цільових комплексних програм в бібліотечній галузі. 45
28 Укази Президента України (в галузі бібліотечної справи) як один з типів нормативно-правових документів держави. 45
29 Організація і технологія сервісу «віртуальна довідкова служба». 46
30 Організація довідково – бібліотечного апарату з художньої літератури, літературознавства та мистецтвознавства. 46
31 Техніка і технології управління сучасною бібліотекою. 47
32 Організація і технологія сервісу «віртуальна довідкова служба» 47
33 Бібліографічно-інформаційні ресурси філософських наук. 48
34 Вимоги до професійної підготовки бібліотекарів для роботи в умовах функціонування електронних бібліотек. 48
35 Проблема вибору критерії ефективності управління бібліотекою. 48
36 Бібліографічно-інформаційні ресурси економіки та економічних наук. 49
37 Державна політика в галузі інформатизації бібліотек в Україні. 49
38 Процесно-орієнтований управлінський цикл реалізації моделі сучасної бібліотеки. 50
39 Галузеві особливості бібліографічної інформації з природознавства, техніки та сільського господарства. 50
40 Законодавчо-нормативне забезпечення бібліотечної галузі в Україні в період 1920-х – 1930-х років. 51
41 Зміни в бібліотечній технології як фактор організаційної її перебудови. 52
42 Загальна характеристика ДСНТІ України, її галузевих центрів. 52
43 Особливості бібліотечного законодавства в період 1950-х – 1980-х                років. 53
44 Проблемно-цільовий підхід до планування бібліотечної діяльності. 53
45 Організація довідково-бібліографічного апарату із суспільних наук та його використання. 54
46 Державна політика в галузі бібліотечної справи в Україні як складова частина соціально – економічної політики країни. 54
47 Основні типи організаційних структур бібліотек. 55
48 Бібліографічно-інформаційні ресурси історії та історичних наук. 55
49 Історичні передумови появи перших нормативних документів в галузі бібліотечної справи (кінець ХІХ поч. ХХ ст.) 56
50 Первинна і вторинна інформація в управлінні бібліотекою: її  класифікація. 56
51 Структура, функції та принципи БІР літературно-мистецького       комплексу. 56
52 Моделювання організаційних структур бібліотеки. 57
53 Електронні бібліотеки: сучасний стан в Україні і світі. 57
54 Інформаційно-бібліографічне навчання користувачів бібліотек, його мета, зміст і методика. 57
55 Стратегія технологічного розвитку бібліотеки. 58
56 Мотивація як функція управління. 58
57 Історія і тенденції розвитку інформаційного середовища в галузі природознавства, техніки та  сільського господарства. 59
58 Проблеми бібліотечного законодавства в Україні в воєнні роки                   (1941-1945 р.р.) 59
59 Розвиток кадрового потенціалу бібліотеки. 59
60 Довідково-пошуковий апарат – база інформаційного забезпечення та бібліографічного обслуговування. 59

 

Рік надходження роботи:    2013

Оформить предварительный заказ
 
Назначение:
Тема работы (указана выше перед планом работы):
№ работы (указан выше после темы работы):
Уточнение по работе или оплате:
Предпочтительный вариант оплаты:
E-mail отправителя *:
Телефон Заказчика *:

Стоимость готовых работ с сайта:
Реферат - 2 грн за страницу
Курсовая работа - 3 грн за страницу
Дипломная работа - 4 грн за страницу
Бизнес-план - 150 грн за работу
Ответы на экзамен, шпаргалки - 100 грн за предмет
 

Просмотреть содержание работы и приобрести ее можно в офисе студии.

Если Вы не в Киеве или Вам не удобно подъезжать в офис, предварительно проконсультировавшись с менеджером студии, работу можно получить  по электронной почте после 100%-й оплаты по банковским реквизитам студии.

В стоимость работы включен электронный вариант работы без распечатки.

Приобретенные готовые работы студии не подлежат возврату и дорабатываются только за дополнительную стоимость.
 

Возможно выполнение работы по данной тематике под заказ. т 8(044) 599-69-86

Просмотров: 393 | Загрузок: 0

Контакты
Адрес:
Киев, Московский проспект 6, корпус 1, офис 31

Расписание:
пн-пт: 10:00 - 18:00
обед: 14:00 - 14:45
сб, вс: Выходной

Для оформления заказа:
zakaz599@gmail.com
необходимо указать:
- вид задания
- специализация
- дисциплина
- сроки выполнения
- формулировку заданий, тема
- требования
- ваш телефон
НАШИ ВАКАНСИИ
Работаем в городах
Киев
Днепропетровск
Донецк
Харьков
Запорожье
Николаев
Кировоград
Луцк
Одесса
Крым
Суммы
Винница
Полтава
Чернигов
Черкассы
Львов
Ивано-Франковск
Хмельницком
Тернополь
Ровно
Луганск
Партнеры сайта
http://studedvise.com.ua/
Курсовые под заказ
http://disserexpert.com.ua/
Министерство образования Украины
Национальная академия наук
Статистика
Яндекс.Метрика
Copyright ©2006 - 2018informative studio Expert 
Вся информация, размещенная на веб-сайте http://studio-expert.at.ua/ включая статьи, тексты, фото-, аудио- и видеоматериалы, иллюстрации, дизайн сайта, а также подбор и расположение материалов является собственностью информационной студии Эксперт и объектом авторских прав, охраняется в соответствии с законодательством о защите авторских прав.
Хостинг от uCoz
Яндекс цитирования